Posts

13 | ชีวิตวันๆ ฉบับนศพ. "หนึ่งวันในวอร์ดเมด"

12 | ชีวิตวันๆ ฉบับนศพ. "Long case Wrong case"

11 | ชีวิตวันๆ ฉบับนศพ. "ขาด vs เกิน"

10 | ชีวิตวันๆ ฉบับนศพ. “เรื่องSexๆ”

09 | ชีวิตวันๆ ฉบับนศพ. "ตรวจสมอง"

08 | ชีวิตวันๆ ฉบับนศพ. "สอบ"

07 | ชีวิตวันๆ ฉบับนศพ. "NLE"

06 | WorkBook