Posts

32 | Next station Taiwan

ไต้หวันเมื่อปีก่อน นานๆ จะนึกครึ้มอยากตัดวิดีโอ บล็อกไต้หวันยังดองไว้อยู่เลย 555

TAIPEI • SUNMOONLAKE • ALISHAN • YANGMINSHAN • PINGXI • JIUFEN the extreme trip ไหนใครว่าไต้หวันมาชิว
19-27 FEB 2016

30 | ชีวิตอินเทิร์น

29 | ก้าว

28 | บางสะพานในตำนาน

27 | ใต้เงาแห่งต้นไม้ ต้นใหญ่